Skip to main content

Onderstaande voorwaarden maken deel uit van de Algemene voorwaarden van Het Strandhuis

Art. 20 – Algemene voorwaarden webshop

20.1 – Toepasselijkheid

20.1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Het Strandhuis Cadeaubonshop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

20.1.2 Het accepteren van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

20.1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

20.1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het Strandhuis worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Het Strandhuis ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

20.2 – Aanbiedingen/overeenkomsten

20.2.1. Alle bestellingen van Het Strandhuis zijn vrijblijvend en Het Strandhuis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

20.2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Het Strandhuis. Het Strandhuis is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Het Strandhuis dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

20.3 – Prijzen en betalingen

20.3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

20.3.2. Betalen doet u eenvoudig en snel middels iDeal, of PayPal. Nadat uw betaling door ons is ontvangen zal uw order worden verwerkt en worden verzonden. In alle gevallen wordt de betaling afgehandeld door Mollie.

20.3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Het Strandhuis.

20.4 – Levering

20.4.1. De door Het Strandhuis opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te

ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

20.4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

20.4.3 De levering vindt plaats via brievenbuspost door PostNL. De kosten voor verzending bedragen € 1,95. Vanaf € 50,- rekenen wij geen verzendkosten en is de verzending dus geheel gratis. Dit geldt alleen voor Nederland, wij versturen niet naar het buitenland Tijdens reguliere werkdagen streeft PostNL ernaar om uw bestelling binnen 24 uur te leveren.

20.4.4 Het Strandhuis is niet aansprakelijk voor het verkeerd of niet leveren van de producten. Indien u zekerheid wenst bij de levering van de door u gekochte producten kunt u de producten aangetekend laten verzenden.

20.5 – Eigendomsvoorbehoud

20.5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Het Strandhuis verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

20.6 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

20.6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Het Strandhuis geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

20.6.2 Het Strandhuis garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

20.7 –  Reclamaties en aansprakelijkheid

20.7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Het Strandhuis daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, schriftelijk of per e-mail gemotiveerd kennis te geven.

20.7.2 Retourneren van bij Het Strandhuis aangekochte producten is niet mogelijk.

20.8 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Het Strandhuis na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Het Strandhuis in behandeling te worden genomen.

20.9 – Bestellingen/communicatie

20.9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen is Het Strandhuis niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Het Strandhuis.

20.9.2 Het Strandhuis streeft erna zo snel mogelijk reactie te geven op enige communicatie, e-mail dan wel post communicatie.

20.10 –  Overmacht

20.10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Strandhuis in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Het Strandhuis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

20.10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Het Strandhuis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

20.11 Het Strandhuis niet aansprakelijk aan schade die is ontstaan door onbehoorlijk gebruik van de geleverde producten.

20.12 – Toepasselijk Recht

20.12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.